Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö kontrollis Shalom Schwartzi alusväärtuste teooria paikapidavust


05.04.2017       FirstName_960931 LastName_960931

4. aprillil kaitses doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Laur Lilleoja, kelle töö kontrollis sotsiaalteadustes ühe enim rakendatava väärtusteooria paikapidavust. Doktoritöö eesmärk on arendada arutelu küsitlusuuringutes kasutatavate skaalade valiidsuse üle ja panustada küsitlusuuringute üldise metodoloogia parendamisse.

„Doktoritöö tulemused kinnitavad Shalom Schwartzi poolt kirjeldatud väärtusstruktuuri teoreetilist paikapidavust, kuid toovad ka välja mitmeid probleeme, mis takistavad mudeli korrektset rakendamist,“ selgitas Lilleoja. „Üldisemas plaanis rõhutab töö mitmeid küsitlusuuringutele omaseid probleeme, mille ignoreerimine võib oluliselt mõjutada tulemuste usaldusväärsust,“ rõhutas töö autor ja lisas, et tihti alahinnatakse küsitlusuuringute läbiviimise keerukust, veendumata näiteks selles, kuivõrd hästi formuleeritud küsimused tegelikkuses uurimisobjekti mõõdavad. 

Lilleoja sõnul võivad potentsiaalset mõõtmisviga kokkuvõttes suurendada paljud tegurid mis on seotud nii valimi moodustamise, küsimuste formuleerimise ja presenteerimise, andmete kogumise kui ka andmete talletamisega. „Uuringu põhjalik ettevalmistamine aitab küll oluliselt vigade ulatust vähendada, kuid lõpuni vältida ei ole neid võimalik. Seetõttu on oluline mõõtmisvigadega arvestada ka andmete analüüsimisel,“ lisas ta. 

„Töö üleüldine sõnum, nii avalikkusele kui ka distsipliinisiseselt on teadvustamine, et küsitlusuuringute ettevalmistamine ja läbiviimine on märksa keerukam, kui esmapilgul paistab,“ sõnas Lilleoja. „Samas on heade küsitluste läbiviimine ning paikapidavate järelduste tegemine siiski võimalik, kui seda teha süsteemselt.“

Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur osutas, et Lilleoja doktoritöö jättis nii oponentidele kui kaitsmiskomisjoni liikmetele väga hea mulje. "Komisjoni liikmete üksmeelse arvamuse kohaselt hinnati töö kaitstuks esiletõstmisega. Töö oluline tugevus on väärtusuuringute metodoloogilise ja sisulise külje oskuslik seostamine," sõnas ta. "Tööst järeldub, et metodoloogilise külje alahindamine väärtuste uurimisel võib kergesti viia ebatäpsuseni sisulistes tulemustes."

Doktoritöö pealkiri on “The Internal and External Validity of the Theory of Basic Human Values” ("Alusväärtuste teooria paikapidavus") ja selle avalik kaitsmine toimus 4. aprillil Tallinna Ülikoolis. Töö juhendajad on Indrek Tart (PhD) ja Barcelona Pompeu Fabra Ülikooli emeriitprofessor Willem E Saris (PhD). Oponendid olid Tallinna Ülikooli dotsent Kadri Täht (PhD) ning Kölni Ülikooli ja Zürichi Ülikooli professor Eldad Davidov (PhD). 

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA

Lisainfo:

Kerli Onno