Tallinna Ülikoolis toimub Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents


24.03.2017       FirstName_918875 LastName_918875

24. ja 25. märtsil toimub Tallinna Ülikoolis Eesti Sotsiaalteaduste kümnes Aastakonverents (ESAK), seekord teemal “Eesti 100 - teel avatusele?”. Konverentsil kogunevad erinevate sotsiaalteaduslike suundade esindajad, kes soovivad leida ühise keele rääkides keerulistest nähtustest. Töörühmades esineb üle saja sotsiaalteadlase ja diskussioonidest võtab osa enam kui 200 inimest.

Üha keerulisemas maailmas on eriti oluline mõtestada ühiskonnas toimuvaid protsesse, selgitada erinevaid sfääre ja neis toimuvat ning püstitada olulisi küsimusi. Eesti Vabariik seisab oma 100. sünnipäeva künnisel oluliste valikute ees - kas kujundada end rangelt rahvusriigina, või otsida võimalusi kollektiivse identiteedi avardamiseks? Kas peamiseks eesmärgiks peaks olema lahkunute tagasikutsumine või diasporaaga tugeva sideme hoidmine? Samuti otsitakse konverentsil vastust küsimusele, kuidas arvestada rände reguleerimisel inimõiguste ja julgeolekuga ning kuidas suurendada rahvusvahelistumist samal ajal säilitades kohalikku kogukonda.

Konverents algab professor Stjepan Mestrovici loenguga, kus ta analüüsib Donald Trumpi võitu oma loodud kontseptuaalses raamistikus postemotsionaalsest ühiskonnast. Plenaarettekannetega esinevad ka Tiit Tammaru, Mikko Lagerspetz ja Aet Annist, kelle ettekanded keskenduvad Eestile rändeajastul ja eestlastele, kes elavad mujal. Konverentsi viimane peaesineja on Shakuntala Banaji’lt, kes analüüsib ettekandes nüüdisaja noorte ühiskondlikku osalust.

24 märtsil kell 13.00 esitlevad Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm Mare maja aatriumis uut kogumikku Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu “Mina. Maailm. Meedia” 2002–2014 tulemused”.

Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja Eesti Sotsioloogide Liit.

Vaata lisa konverentsi koduleheküljelt.

Lisainfo:

Airi-Alina Allaste 
airi-alina.allaste@tlu.ee 
+3725145994