FirstName_36979 LastName_36979

27.06.1974
6204306
http://www.ttu.ee/persoon/inga-lips/
F-8888-2011
0000-0001-6556-6281
neiupõlvenimi Kanoshina

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut, Juhtivteadur, mereökoloogia labori juhataja (1,00)
01.03.2016–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Juhtivteadur, Mereökoloogia labori juhataja (1,00)
2012–29.02.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, vanemteadur, Mereökoloogia labori juhataja (1,00)
2005–2012    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)
2001–2005    TÜ Eesti Mereinstituut, TÜ Eesti Mereinstituut - teadur (1,00)
1998–2000    Eesti Mereinstituut, Assistent (1,00)
1997–1998    Eesti Mereinstituut, Insener (1,00)
1996–1997    Eesti Mereinstituut, Tehniline töötaja (1,00)
1995–1996    Eesti Mereinstituut, Tehniline töötaja (0,50)
 
 
Haridustee
2000–2005    PhD (hüdrobiloogia) Tartu Ülikool
1998–2000    MSc (hüdrobioloogia) Tartu Ülikool
1993–1997    BSc (hüdrobioloogia) Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    TTÜ Loodusteaduskonna meresüsteemide instituudi nõukogu liige
2016−...    Kolmepoolse Soome lahe koostöö ekspertgrupi liige
2015−...    Mereseire allprogrammi "Avamere seire" vastutav täitja TTÜ Meresüsteemide Instituudis
2015−...    Eesti Maaeluministeeriumi Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava seirekomisjoni liige
2015−...    Eesti Maaeluministeeriumi Kalandusnõukogu liige
2015−...    HELCOM eutrofeerumise töörühma liige
2015−...    Keskkonnaministeeriumi veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjoni liige
2014−...    HELCOM LAND mereprügi töörühma liige
2013−...    Eesti Standardikeskuse EVS/TK 47 "Vee kvaliteet" komitee liige
2012−...    TTÜ Meresüsteemide Instituudi mereökoloogia labori juhataja
2000−...    ICES-IOC-SCOR GEOHAB Läänemere uurimisrühma liige (ICES-IOC-SCOR Study Group on GEOHAB in the Baltic)
2015−2015    HELCOM projekti EUTRO-OPER töörühma liige
2013−2016    MTÜ "Noored Merele" juhatuse liige
2011−2014    TTÜ MSI Teadusnõukogu liige
2006−2015    Läänemere operatiivse okeanograafia süsteemi (BOOS) Eesti poolne kontaktisik
2004−2007    Maailmapanga finantseeritud Läänemere Regionaalse Projekti (BSRP) Komponent1 okeanograafiliste operatiivsete mõõtmiste juhtlabori tegevuse koordinaator.
2001−2003    Mereseire programmi vastutav täitja Eesti Mereinstituudis.
2001−2005    Soome lahe keskkonnaseisundi muutusi kajastava infosüsteemi - Alg@line Eesti poolne koordinaator.
2000−2009    Eesti poolne esindaja Kahjulike Vetikaõitsengute Töörühmas (IOC-ICES Working Group of Harmful Algal Blooms)
1999−2006    HELCOM töörühma MONAS liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Teadusartiklite retsenseerimine: Aquatic Microbial Ecology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Hydrobiologia; Marine Pollution Bulletin; Journal of Marine Systems; Estonian Journal of Ecology.

TTÜ Maateaduste magistritaseme õppekava loengukursus: Mereökoloogia alused (NSO8045)
TTÜ Loodusteaduskonna bakalaureuse taseme loengukursus: Ökoloogia ja looduskaitse (NSO0130);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, FirstName_36979 LastName_36979, Tänukiri üle-eestilisse merekultuuriaasta haridusprogrammi „Näoga mere poole“ panustamise eest
2013, FirstName_36979 LastName_36979, Vabariigi teaduspreemia nominent (kollektiivi liige; geo- ja bioteadused)
2010, FirstName_36979 LastName_36979, Tallinna Tehnikaülikooli 2009. aasta parima noorteadlase konkursil äramärgitud teadustöö
2000, FirstName_36979 LastName_36979, Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursi II preemia magistritöö: “Meteoroloogiliste tingimuste ja hüdrofüüsikaliste protsesside mõju suvise fütoplanktoni õitsengu kujunemise ajalis-ruumilisele varieerumisele Soome lahes" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; PÕHISUUND: Hüdrofüüsikaliste ja meteoroloogiliste tegurite mõju fütoplanktoni arengule ja jaotusele Läänemeres.
 
 
Lisainfo
JPI Ookean projekti "Defining the baseline and standards for microplastics in European water" (BASEMAN) assotsieerunud partneri vastutav täitja 2016-2019.


Lõppenud EL grantid:
Euroopa ranniku- ja šelfimerede operatiivne seire- ja prognoosisüsteem (ECOOP), 2007-2010 (granti hoidja)

Reaalajas okeanograafilistest mõõtmistest keskkonna-alase informatsioonini” (FerryBox), EL V raamprogramm, 2002-2005 (granti hoidja)

Kahjulike vetikaõitsengute ekspertsüsteem (HABES), EL V raamprogramm, 2001-2004 (granti põhitäitja)

Lahustunud anorgaaniliste toitainete ja maise päritoluga orgaanilise aine tähtsus potentsiaalselt toksilse fütoplanktoni produktsioonile Atlandi Ookeani Euroopa rannikuvetes ja Läänemere rannikuvetes; mikropredatoride roll toksiinide ülekandes hõljumist toitujatele ja kala larvidele (DOMTOX), EL IV raamprogramm, 1998-2001 (granti põhitäitja)

Lõppenud rakendusprojektid:
Mereprognooside süsteemi HIROMB käivitamine Eestis, siseriiklik leping, 2005-2006 (põhitäitja)

Mereprognooside süsteemi HIROMB arendamine, siseriiklik leping, 2006-2008 (põhitäitja)

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
1999

FirstName_36979 LastName_36979

27.06.1974
6204306
http://www.ttu.ee/persoon/inga-lips/
F-8888-2011
0000-0001-6556-6281
maiden name Kanoshina

Career

Institution and position
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems, Lead Researcher, Head of Marine Ecology Lab (1,00)
01.03.2016–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Lead Researcher, Head of Marine Ecology Lab (1,00)
2012–29.02.2016    Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher, Head of Marine ecology lab (1,00)
2005–2012    Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher (1,00)
2001–2005    Estonian Marine Institute, Univ. of Tartu, Estonian Marine Institute, Univ. of Tartu - researcher (1,00)
1998–2000    Estonian Marine Institute, Assistant (1,00)
1997–1998    Estonian Marine Institute, Engineer (1,00)
1996–1997    Estonian Marine Institute, Technical staff (1,00)
1995–1996    Estonina Marine Institute, Technical staff (0,50)
 
 
Education
2000–2005    PhD in Hydrobiology, University of Tartu
1998–2000    MSc in Hydrobiology, University of Tartu
1993–1997    BSc in Hydrobiology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of the council of the TUT School of Science Department of Marine Systems
2016−...    Member of the trilateral Gulf of Finland expert group
2015−...    Coordinator of the national open sea monitoring programme in Estonia at Marine Systems Institute, TUT
2015−...    Member of the monitoring commission of the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for 2014–2020 at the Estonian Ministry of Rural Affairs
2015−...    Member of the Fisheries Council at the Estonian Ministry of Rural Affairs
2015−...    Member of the HELCOM intersessional network on eutrofication
2015−...    Member of the evaluation committee of sampling personnell performing the water investigations at the Estonian Ministry of Environment
2014−...    Member of the HELCOM LAND marine litter working group
2013−...    Member of committee EVS/TK 47 "Water Quality"at Estonian Centre for Standardisation at
2012−...    Head of the marine ecology lab at the Marine Systems Institute at TUT
2000−...    Member of the ICES-IOC-SCOR Study Group on GEOHAB in the Baltic
2015−2015    Member of the HELCOM project EUTRO-OPER working group
2013−2016    NPO "Noored Merele" board member
2011−2014    Member of the Academic Council of the Marine Systemas Institute at TUT
2006−2015    Contact person of the Baltic Operational Oceanographic System (BOOS)
2004−2007    Co-project manager in the Lead Laboratory of operational oceanographic measurements (LL SOOP) GEF funded Baltic Sea regional Project (BSRP) Component1.
2001−2003    Coordinator of the national marine monitoring programme in Estonia (sub-programme "Eutrophication").
2001−2005    Coordinator of the "Joint Estonian-Finnish operational environmental monitoring system for the Gulf of Finland - Alg@line" from Estonian side.
2000−2009    Estonian representative in the IOC-ICES Working Group of Harmful Algal Blooms
1999−2006    Member of the HELCOM MONAS Working Group
 
 
Additional career information
Reviewer: Aquatic Microbial Ecology; Estuarine, Coastal and Shelf Science; Hydrobiologia; Marine Pollution Bulletin; Journal of Marine Systems; Estonian Journal of Ecology.

Master level course at Earth Sciences curricula: Basics of Marine Ecology (NSO8045)
Bachelor level course: Ecology and Environmental Protection (NSO0130);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, FirstName_36979 LastName_36979, Recognition for contribution to the Year of Maritime Culture 2016 educational programme "Facing the Sea".
2013, FirstName_36979 LastName_36979, Nominee of Estonian Science Award (team member; geo- and biosciences)
2010, FirstName_36979 LastName_36979, Tallinn University of Technology Young Scientist 2009 contest award for scientific work
2000, FirstName_36979 LastName_36979, Estonian Academy of Science Award to the bests scientific work of University students for master thesis "The influence of meteorological conditions and hydrophysical processes to the spatio-temporal variations of the summer phytoplankton bloom
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
PI at the associated partner Marine Systems Institute at TUT in the JPI Ocean project "Defining the baseline and standards for microplastics in European water" (BASEMAN) 2016-2019.


Contract holder in previous EU Grants:
European Coastal-shelf sea operational observing and forecasting system (ECOOP), 2007-2010

From On-line Oceanographic Observations to Environmental Information(FerryBox), EU 5th framework, 2002-2005

Participated in previous EU Grants:
Harmful Algal Bloom Expert System (HABES), EU 5th framework, 2001-2004

Importance of dissolved organic matter from terrestrial sources for the production, community structure and toxity of phytoplankton of the European Atlantic and Baltic coastal waters; role of micropredators for transmissions of toxins to commercial shellfish and fish larvae (DOMTOX), EU 4th framework, 1998-2001

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
2.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
1999
  • Leitud 40 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVA15029Avalike keskkonnaandmete piisavuse kontroll, piirkond 3 - Läänemeri17.06.201516.04.2018FirstName_721613 LastName_721613Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut58 000,00 EUR
MUULMIN11038Avamere seire 2011. a06.05.201101.02.2012FirstName_716113 LastName_716113Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut45 833,00 EUR
MUULMIN12085Avamere seire 2012. a02.05.201201.03.2013FirstName_718198 LastName_718198Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut88 150,00 EUR
MUULMIN13076Avamere seire 2013.a.07.05.201301.03.2014FirstName_721741 LastName_721741Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut71 915,00 EUR
MUULep14086Avamere seire 2014.a.23.05.201401.03.2015FirstName_721576 LastName_721576Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut83 937,00 EUR
MUULep 15060Avamere seire 201516.06.201501.03.2016FirstName_721614 LastName_721614Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut86 961,00 EUR
MUULep16069Avamere seire 201626.05.201601.03.2017FirstName_722040 LastName_722040Tallinna Tehnikaülikool89 874,75 EUR
MUULep17026Avamere seire 201722.02.201701.03.2018FirstName_736399 LastName_736399Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut166 666,15 EUR
MUULep13098Balticconnector’i gaasijuhtme rajamisega seotud merekeskkonna uuring18.06.201331.10.2013FirstName_721615 LastName_721615Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut15 750,00 EUR
MUUVIR438BalticSeaNow.info - Innovatiivne Läänemere osalusfoorum (BalticSeaNow.info)02.11.200931.10.2012FirstName_713821 LastName_713821Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut196 736,03 EUR
MUUAR12042Eesti veekeskkonna observatoorium (VeeOBS)01.01.201231.12.2014FirstName_715977 LastName_715977Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut138 448,00 EUR
MUULMIN15010Eksperdi osalemise tagamine HELCOM EUTRO-OPER töögrupis02.02.201514.12.2015FirstName_721616 LastName_721616Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut9 360,00 EUR
IUTIUT19-6Erinevat mastaapi füüsikaliste protsesside mõju biogeokeemilise signaali dünaamikale stratifitseeritud Läänemeres01.01.201431.12.2019FirstName_1025300 LastName_1025300Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut920 000,00 EUR
MUUV351Euroopa ranniku- ja šelfimerede operatiivne seire- ja prognoosisüsteem (ECOOP)01.02.200730.04.2010FirstName_717150 LastName_717150Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut25 500,75 EUR
MUULep13166Finngulf LNG Balticconnector: Keskkonnamõju hindamine21.11.201331.05.2015FirstName_721617 LastName_721617Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut62 700,00 EUR
ETFETF6955Fütoplanktoni biomassi pinna-alused maksimumid Soome lahes: esinemise ulatus, teket soodustavad tingimused ja nende roll01.01.200731.12.2010FirstName_723532 LastName_723532Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut54 053,92 EUR
ETFETF9023Hüppekihid stratifitseeritud estuaaride ökosüsteemis01.01.201231.12.2015FirstName_1104175 LastName_1104175Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut48 000,00 EUR
MUULep14070Kõiki hea keskkonnaseisundi tunnuseid hõlmava ühist merepiirkonda omavate naaberriikidega kooskõlas oleva kulutõhusa integreeritud mereseire programmi ettepaneku koostamine ja aruandelehtede eeltäitmine08.05.201431.12.2014FirstName_721588 LastName_721588Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut58 600,00 EUR
MUUVIR515Läänemere hea keskkonnaseisund läbi regionaalse koostöö ja võimekuse suurendamise (GES-REG)01.06.201131.12.2013FirstName_715309 LastName_715309Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut191 968,00 EUR
SFSF0140017s08Läänemere vee- ja ainevahetusprotsessid muutuvate välismõjude tingimustes01.01.200831.12.2013FirstName_731558 LastName_731558Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut1 016 458,10 EUR
SFSF0822522s03Läänemere vee- ja ainevahetusprotsessid muutuvates kliimatingimustes. Rannikumere dünaamika ja optika01.01.200331.12.2007FirstName_728891 LastName_728891Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut598 820,20 EUR
MUUVA633MARE/ MARE/2012/10 "Meremajandamise alusteadmiste suurendamine: mereandmete kogumine ja levitamine merepõhja kaardistamiseks" - Keemia andmestik01.06.201331.05.2016FirstName_721618 LastName_721618Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut40 000,00 EUR
MUULep14043Merekeskkonna kiirgusseire proovide võtmine04.03.201412.11.2014FirstName_721744 LastName_721744Tallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut1 280,00 EUR
MUULep15051Merekeskkonna kiirgusseire proovide võtmine (2015)29.04.201513.11.2015FirstName_721745 LastName_721745Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut1 400,00 EUR
MUULep17020Merekeskkonna seisundihinnangu, teemadel eutrofeerumine ja hudrograafilised muutused (MSRD tunnused 5 ja 7), koostamine ja Läänemere holistilse hinnangu koostamise teemavaldkondliku sidususe tagamine osaledes projektis HOLAS II17.02.201712.03.2018FirstName_735594 LastName_735594Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut36 630,00 EUR
  • Leitud 45 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Sildever, S.; Kremp, A.; Enke, A.; Buschmann, F.; Maljutenko, I.; Lips, I. (2017). Spring bloom dinoflagellate cyst dynamics in three eastern sub-basins of the Baltic Sea. Continental Shelf Research, 137, 46−55, 10.1016/j.csr.2016.11.012.1.1.
Lips, Urmas; Laanemets, Jaan; Lips, Inga; Liblik, Taavi; Suhhova, Irina; Suursaar, Ülo (2017). Wind-driven residual circulation and related oxygen and nutrient dynamics in the Gulf of Finland (Baltic Sea) in winter. Estuarine Coastal and Shelf Science, xxx−xxx, 10.1016/j.ecss.2016.10.006 [ilmumas].1.1.
Sildever, S.; Sefbom, J.; Lips, I.; Godhe, A. (2016). Competitive advantage and higher fitness in native populations of genetically structured planktonic diatoms. Environmental Microbiology, 18, 4403−4411, 10.1111/1462-2920.13372.1.1.
Ojamäe, K.; Peterson, A.; Lips, I. (2016). Dark nutrient uptake at low temperature and subsequent light use efficiency by the Dinoflagellate Heterocapsa triquetra. Marine Biology Research, 12 (9), 978−985, 10.1080/17451000.2016.1216570.1.1.
Ojamäe, K.; Hansen, P.J.; Lips, I. (2016). Mass entrapment and lysis of <em>Mesodinium rubrum</em> cells in mucus threads observed in cultures with <em>Dinophysis</em>. Harmful Algae, 55, 77−84, 10.1016/j.hal.2016.02.001.1.1.
Lips, Urmas; Kikas, Villu; Liblik, Taavi; Lips, Inga (2016). Multi-sensor in situ observations to resolve the sub-mesoscale features in the stratified Gulf of Finland, Baltic Sea. Ocean Science, 12 (3), 715−732, 10.5194/os-12-715-2016.1.1.
Laas, Peeter; Šatova, Elina; Lips, Inga; Lips, Urmas; Simm, Jaak; Kisand, Veljo; Metsis, Madis (2016). Near-Bottom Hypoxia Impacts Dynamics of Bacterioplankton Assemblage throughout Water Column of the Gulf of Finland (Baltic Sea). PLoS ONE, 1−19, 10.1371/journal.pone.0156147.1.1.
Hansen, P.J.; Ojamäe, K.; Berge, T.; Trampe, E.C.L.; Nielsen, L.T.; Lips, I.; Kühl, M. (2016). Photoregulation in a kleptochloroplastidic dinoflagellate, Dinophysis acuta. Frontiers in Microbiology, 7 (785), 1−11.1.1.
Godhe, A.; Sjöqvist, C.; Sildever, S.; Sefbom, J.; Harðardóttir , S.; Bertos-Fortis, M.; Bunse, C.; Gross, S.; Johansson, E.; Jonsson , P. R.; Khandan, S.; Legrand, C.; Lips, I.; Lundholm, N.; Rengefors, K. E.; Sassenhagen, I.; Suikkanen, S.; Sundqvist, L.; Kremp, A. (2016). Physical barriers and environmental gradients cause spatial and temporal genetic differentiation of an extensive algal bloom. Journal of Biogeography, 43 (6), 1130−1142, 10.1111/jbi.12722.1.1.
Bunse, C.; Bertos-Fortis, M.; Sassenhagen, I.; Sildever, S.; Sjöqvist, C.; Godhe, A.; Gross, S.; Kremp, A.; Lips, I.; Lundholm, N.; Rengefors, K.; Sefbom, J.; Pinhassi, J.; Legrand, C. (2016). Spatio-temporal interdependence of bacteria and phytoplankton during a Baltic Sea spring bloom. Frontiers in Microbiology, 7 (517), 1−10, 10.3389/fmicb.2016.00517.1.1.
Kauppila, Pirkko; Eremina, Tatjana; Ershova, Alexandra; Maximov, Alexey; Lips, Inga; Lips, Urmas; Alasalmi, Hanna; Anttila, Saku; Attila, Jenni; Bruun, Jan-Erik; Kaitala, Seppo; Kallio, Kari; Keto, Vesa; Kuosa, Harri; Pitkänen, Heikki; Lange, Evgenia (2016). Chlorophyll a and phytoplankton blooms. In: Raateoja, M. &amp; Setälä. O. (Ed.). The Gulf of Finland assessment. Reports of the Finnish Environment Institute, 27 (114−123). Finnish Environment Institute.3.2.
Laas, Peeter; Simm, Jaak; Lips, Inga; Lips, Urmas; Kisand, Veljo; Metsis, Madis (2015). Redox-specialized bacterioplankton metacommunity in a temperate estuary. PLoS ONE, 10 (4), e0122304, 10.1371/journal.pone.0122304.1.1.
Lips, Urmas; Lips, Inga (2014). Bimodal distribution patterns of motile phytoplankton in relation to physical processes and stratification (Gulf of Finland, Baltic Sea). Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 101, 107−119.1.1.
Lips, Inga; Rünk, Nelli; Kikas, Villu; Meerits, Aet; Lips, Urmas (2014). High-resolution dynamics of spring bloom in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Journal of Marine Systems, 129, 135−149.1.1.
Laas, Peeter; Simm, Jaak; Lips, Inga; Metsis, Madis (2014). Spatial variability of winter bacterioplankton community composition in the Gulf of Finland (the Baltic Sea). Journal of Marine Systems, 129, 127−134, 10.1016/j.jmarsys.2013.07.016.1.1.
Berdalet, E.; McManus, M.A.; Ross, O.N.; Burchard, H.; Chavez, F.P.; Jaffe, J.S.; Jenkinson, I.R.; Kudela, R.; Lips, I.; Lips, U.; Lucas, A.; Rivas, D.; Ruiz-de la Torre, M.C.; Ryan, J.; Sullivan, J.M.; Yamazaki, H. (2014). Understanding Harmful Algae in Stratified Systems: Review of Progress and Identification of Gaps in Knowledge. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 101, 4−20.1.1.
Uiboupin, Rivo;Laanemets, Jaan; Sipelgas, Liis; Raag, Laura; Lips, Inga; Buhhalko, Natalja (2012). Monitoring the effect of upwelling on the chlorophyll a distribution in the Gulf of Finland (Baltic Sea) using remote sensing and in situ data. Oceanologia, 395−419 .1.1.
Erm, A., Alari, V., Lips, I., Kask, J. (2011). Resuspension of sediment in a semi-sheltered bay due to wind waves and fast ferry wakes. Boreal Environment Research, 16, 149−163.1.1.
Laanemets, Jaan; Väli, Germo; Zhurbas, Victor; Elken, Jüri; Lips, Inga; Lips, Urmas (2011). Simulation of mesoscale structures and nutrient transport during summer upwelling events in the Gulf of Finland in 2006. Boreal Environment Research, 16A, 15−26.1.1.
Lips, Urmas; Lips, Inga; Liblik, Taavi; Kikas, Villu; Altoja, Kristi; Buhhalko, Natalja; Rünk, Nelli (2011). Vertical dynamics of summer phytoplankton in a stratified estuary (Gulf of Finland, Baltic Sea). Ocean Dynamics, 61, 903−915, 10.1007/s10236-011-0421-8.1.1.
Lips, I., Lips, U. (2010). Phytoplankton dynamics affected by the coastal upwelling events in the Gulf of Finland in July-August 2006. Journal of Plankton Research, 32, 1269−1282.1.1.
Lips, U., Lips, I., Liblik, T., Kuvaldina, N. (2010). Processes responsible for the formation and maintenance of sub-surface chlorophyll maxima in the Gulf of Finland. Estuarine, coastal and shelf science, 88, 339−349.1.1.
Kuvaldina, N., Lips, I., Lips, U., Liblik, T. (2010). The influence of a coastal upwelling event to the spatio-temporal distribution of nutrients and chlorophyll a in the Gulf of Finland, Baltic Sea: observational results. Hydrobiologia, 639 (1), 221−230.1.1.
Kikas, V., Norit, N., Meerits, A., Kuvaldina, N., Lips, I., Lips, U. (2010). High-resolution monitoring of environmental state variables in the surface layer of the Gulf of Finland (during a dynamic spring bloom in March-May 2010). In: 4th IEEE/OES Baltic Symposium, Riga, 24-27 August 2010 (1−9). IEEE.3.1.
Lips, U.; Lips, I.; Liblik, T.; Kikas, V.; Altoja, K.; Kuvaldina, N.; Norit, N. (2010). Multiparametric in-situ observations in the Gulf of Finland. In: Proceedings of the 2nd International Conference (school) on DYNAMICS OF COASTAL ZONE OF NON-TIDAL SEAS, Baltiysk, 26-30 June 2010 (284−289). Kaliningrad: Terra Baltica.3.4.
  • Leitud 13 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Community and population structures in the Baltic Sea spring bloom microalgae: influence of physical-chemical factorsSirje SildeverdoktorikraadFirstName_1046624 LastName_1046624Kaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool
Fütoplanktoni pinna-alusete maksimumide esinemine Soome lahes. - magistrikraadFirstName_674075 LastName_674075Kaitstud2008Tallinna Ülikool
Keskkonnaparameetrite ajalis-ruumiline muutlikkus laia estuaari pinnakihis kevadperioodil (FerryBox andmete põhjal Soome lahes) - magistrikraadFirstName_644539 LastName_644539; FirstName_644539 LastName_644539Kaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool
Kevadine toitainete dünaamika Soome lahes. - magistrikraadFirstName_644537 LastName_644537; FirstName_644537 LastName_644537Kaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool
Meso-mastaapsete hüdrofüüsikaliste protsesside mõju suvise fütoplanktoni dünaamikale Soome lahes, Läänemeres.magistrikraadFirstName_644575 LastName_644575Kaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool
Miksotroofse dinoflagellaadi Heterocapsa triquetra kasvudünaamika ja toitainete omastamine. - magistrikraadFirstName_644573 LastName_644573; FirstName_644573 LastName_644573Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Meresüsteemide Instituut
Phytoplankton spring bloom in the Gulf of Finland - influence of development of vertical stratification in spring and impact on vertical distribution of nutrients in early summer - doktorikraadFirstName_644544 LastName_644544; FirstName_644544 LastName_644544JuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut
Possibilities and specificities of third generation biodiesel and bioethanol production in nordic conditions.LastName_664104, FirstName_664104doktorikraadFirstName_664104 LastName_664104; FirstName_664104 LastName_664104JuhendamiselEesti Maaülikool, tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Processes influencing the spatio-temporal dynamics of nutrients and phytoplankton in the Gulf of Finland, Baltic Sea. - doktorikraadFirstName_644572 LastName_644572Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Okeanograafia õppetool
Spatio-temporal variability of nutrients and chlorophyll in the Gulf of Finland on section Tallinn-Helsinki in summer 2006. - magistrikraadFirstName_674076 LastName_674076Kaitstud2008Tallinna Ülikool
Spatio-temporal variation of bacterioplankton community composition across vertical clines in the Gulf of Finland. - magistrikraadFirstName_644574 LastName_644574; FirstName_644574 LastName_644574Kaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
Spatiotemporal Niche-Partitioning of Bacterioplankton Community across Environmental Gradients in the Baltic Sea.LastName_644576, FirstName_644576doktorikraadFirstName_644576 LastName_644576Kaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut
The Ecology and Photobiology of Mixotrophic Alveolates in the Baltic SeaLastName_693837, FirstName_693837doktorikraadFirstName_693837 LastName_693837Kaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut
  • Leitud 18 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
FirstName_709238 LastName_709238Ammooniumlämmastiku määramine spektrofotomeetriliselt Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708130 LastName_708130Fütoplanktoni liigiline koosseis, arvukus ja biomassTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_709259 LastName_709259Hõljuvainete määramine veesTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_1067332 LastName_1067332Klorofüll a fuorestsentsi in situ mõõtmineTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Merefüüsika osakond
FirstName_709250 LastName_709250Klorofüll a määramine spektrofotomeetriliselt Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_1067321 LastName_1067321Lahustunud hapniku in situ mõõtmineTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Merefüüsika osakond
FirstName_709254 LastName_709254Lahustunud hapniku määramine vees elektrokeemiliseltTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_1067325 LastName_1067325Merevee temperatuuri ja soolsuse in situ mõõtmineTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Merefüüsika osakond
FirstName_708132 LastName_708132Nitraadi+nitriti määramine voogsisestusanalüüsilTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708131 LastName_708131Ortofosfaadi määramine voogsisestusanalüüsilTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_709252 LastName_709252pH määramineTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708129 LastName_708129Proovivõtt mereveestTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_709244 LastName_709244Proovivõtt pehmest meresettestTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708714 LastName_708714Põhjaloomastiku liigiline koosseis, arvukus ja biomassTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_709248 LastName_709248Silikaatide määramine spektrofotomeetriliseltTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708128 LastName_708128Vee elektrijuhtivuse (soolsuse) määramineTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_709246 LastName_709246Üldfosfori määramine spektrofotomeetriliseltTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor
FirstName_708133 LastName_708133Üldlämmastiku määramine voogsisestusanalüüsilTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Mereökoloogia labor