FirstName_23 LastName_23

28.06.1955
737 5076

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1997–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997    Tartu Ülikooli geograafia instituudi vanemteadur
01.01.1992–31.12.1997    New-Brunswicki Ülikool, Fredericton, N.B., Kanada, külalisteadur 1991 sõlmitud koostöölepingu alusel 10-12 nädalat aastas
01.01.1988–31.12.1992    Tartu (Riikliku) Ülikooli ökosüsteemide labori vanemteadur
01.01.1983–31.12.1988    Eesti (NSV) TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi vanemteadur, matemaatilise ökoloogia töörühma juhataja
01.01.1977–31.12.1983    Eesti (NSV) Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
1982–1984    Eesti Teaduste Akadeemia kaugõppeaspirantuur
1973–1978    Tartu (Riikliku) Ülikooli Matemaatikateaduskond
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2007−...    TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadusnõukogu liige
2006−...    Euroopa teadusfondi retsensent
1994−...    Eesti esindaja UNECE kaardistamiskomisjonis (ICP on Modelling and Mapping)
1999−2005    TÜ nõukogu liige
1998−2003    TÜ geograafia instituudi juhataja
1997−2007    TÜ Bioloogia-geograafiateaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Üleriigilise planeeringu "Eesti 2030+" keskkonnamõjude strateegilise hindamise vastutav ekspert (2010-2011);
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
ETF grantide 1389, 2461, 3884, 5261 hoidja (1995-2004), sihtfinantseeritava teema 0181788s01 (2001-2005) vastutav täitja, EU FR6 projekti SENSOR täitja, teadusarendus- ja rakendulepingute (üle 20) vastutav täitja;
TÜ Baasfinantseeritava teema "Geoinformaatika tuumiklabor: ruumiliste andmete analüüsi metoodikate arendamine" vastutav täitja, 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ETF granti 8040 „Urbaniseerumise mõju maastikumustrile ning asustusstruktuuri muutused Eestis” vastutav täitja, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C projekti “Ühtne metoodika digitaalse kohaliku tegevuskava rakendamiseks ning selle mõju regionaalsetele digipoliitikatele”, vastutav täitja, 2010 – 2012.;
KESTA programmi projekti ERMAS vastutav täitja, 2012-2014, 1005000 €.;
TÜ ÖMI baasfinantseeritava teema "Maastikumuutuste ilmingud ja nende ruumiline modelleerimine" vastutav täitja, 2008, 935 000 EEK;
Õppetöö Tartu Ülikoolis (kajastatud alates 2010/2011 õa) s= sügis- ja k = kevadsemester
LOOM.02.001 Globaalökoloogia 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.036 MapInfo edasijõudnutele 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.044 Geoinformaatika I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.136 Geosüsteemide modelleerimine 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.207 Geograafia uurimissuunad ja –meetodid, I 2010/2011s 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.043 Eriotstarbelised kaugseiresatelliidid 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.037 Rakendusprogrammeerimine geoinformaatikas 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
LOOM.02.253 Läänemeremaade loodus ja keskkond (inglise keeles) 2011/2012k 2012/2013k 2013/2014k 2014/2015k 2015/2016k
LOOM.02.042 Fotogramm-meetria 2010/2011k 2012/2013k 2014/2015k
LOOM.02.041 Digitaalfotograafia ja pilditöötlus 2011/2012k 2013/2014k 2015/2016k
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, FirstName_23 LastName_23, Tartu Ülikooli väike medal
2005, FirstName_23 LastName_23, Tartu Ülikooli aumärk
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; PÕHISUUND: Maastikumeetrika ja maastikutarbimise seostamine, reaalse maailma nähtuste ruumilise asetuse ja seoste analüüs, metsaökosüsteemide struktuur ja dünaamika (suktsesiooni- ja juureuuringud)
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus; PÕHISUUND: Säästev areng, indikaatorid ja regionaliseerumine
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: Aineringe süsteemis taim-muld-atmosfäär, keskkonnamõjud aineringe ajalis-ruumilisele jaotusele
 
 
Lisainfo
Bioloogiakandidaat (ökoloogia 03.00.16)
Tartu (Riiklik) Ülikool 1985

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984

FirstName_23 LastName_23

28.06.1955
737 5076

Career

Institution and position
1997–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Geoinformatics and Cartography, Professor (1,00)
01.09.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Professor (1,00)
01.01.1992–31.12.1997    University of Tartu, Institute of Geography, Senior Research Scientist
01.01.1992–31.12.1997    The University of New Brunswick, Canada, visiting scientist, 10-12 weeks a year
01.01.1988–31.12.1992    University of Tartu, Laboratory of Ecosystems, Senior Research Scientist
01.01.1983–31.12.1988    Estonian Academy of Sciences, Institute of Zoology and Botany, Senior Research Scientist
01.01.1977–31.12.1983    Estonian Academy of Sciences , Institute of Zoology and Botany, senior engineer
 
 
Education
1982–1984    PhD studies at Estonian Academy of Science
1973–1978    Faculty of Mathematics, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2007−...    Member of the council of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
2006−...    European Science Foundation peer reviewer
1994−...    Representative of Estonia in ICP on Modelling and Mapping UNECE LRTAP
1999−2005    Member of the council of the University of Tartu
1998−2003    Head of the Institute of Geography
1997−2007    Member of the council of the Faculty of Biology and geography
 
 
Creative work
Principal expert of strategic environmental impact assessement of the state master plan "Estonia 2030+" (2010-2011);
 
 
Additional career information
Principal investigator in ESF grants 1389, 2461, 3884, 5261 (1995-2004), principal investigator of target funded project 0181788s01 (2001-2005), researcher in EU FR6 project SENSOR, principal investigator of over 20 R&D projects;
Principal investigator of the base funded project at the University of Tartu, "Laboratory of geoinformatics: development of methods for spatial data analysis", 2007 - 2008, 1 100 000 EEK;
ESF grant 8040 “Impact of urbanization to landscape pattern and changes in the settlement structure of Estonia” principal researcher, 2009 – 2012.;
INTERREG IV C project “Common methodology for the implementation of Digital Local Agenda and its impact on regional digital policies (DLA)”, principal investigator, 2010 – 2012.;
Principal investigaor of KESTA programm project ERMAS, 1005000 €;
Principal investigator of the base funded project "Occurrence of landscape changes and their modelling" of the Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, 2008, 935 000 EEK;
Teaching at the University of Tartu (reflected since 2010/2011) f = fall and s = spring
LOOM.02.001 Global ecology 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.036 MapInfo (advanced) 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.044 Geographic Information Systems I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.136 Modelling of Geosystems 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.207 Key Directions and Methods in Geography, I 2010/2011f 2011/2012f 2012/2013f 2013/2014f 2014/2015f 2015/2016f
LOOM.02.043 Specialised Satellite Imagery 2010/2011f 2012/2013f 2014/2015f
LOOM.02.037 Applied programming in Geoinformatics 2011/2012f 2013/2014f 2015/2016f
LOOM.02.253 Nature and Environment in the Baltic Sea Region (in English) 2011/2012s 2012/2013s 2013/2014s 2014/2015s 2015/2016s
LOOM.02.042 Photogrammetry 2010/2011s 2012/2013s 2014/2015s
LOOM.02.041 Digital Photography and Image Processing 2011/2012s 2013/2014s 2015/2016s
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, FirstName_23 LastName_23, University of Tartu, small medal
2005, FirstName_23 LastName_23, Honorary Badge of the University of Tartu
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; SPECIALITY: Relating landscape metrics to landscape consumption, analysis of spatial location and spatial relations of real world phenomena, dynamics and structure of forest ecosystems
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.11. Research relating to Environmental Policy, Environmental Economy and Environmental Law; SPECIALITY: Sustainable development, indicators and regionalisation
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Nutrient cycling in the system plant-soil- atmosphere, environmental impact to spatio-temporal structure of nutrient cycling
 
 
Additional information
PhD Biology (Ecology)
University of Tartu, 1985

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.3.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
2.4.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.1.
1989
1.1.
1984
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
HLKHLK05-7Eesti kartograafiline pärandkogu01.01.200531.12.2008FirstName_730994 LastName_730994Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond18 732,50 EUR
MUULLOOM15112Eesti tingimustes oluliste maastikuelementide määratlemine ja olulisuse hindamine01.09.201501.12.2016FirstName_721776 LastName_721776Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut27 750,00 EUR
MUUSLOOM12036T (3.2.0802.11-0043)Elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014FirstName_734577 LastName_734577Tartu Ülikool431 892,45 EUR
MUUSLOOM09088GIS teenuste laboratoorium-õppeserver01.06.200915.11.2009FirstName_718451 LastName_718451Tartu Ülikool7 812,43 EUR
IUTIUT2-16Globaalne soojenemine ja maastike aineringe. Maastike struktuuri ja funktsioonide muutused seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega ning aineringe modelleerimine ja ökotehnoloogiline reguleerimine01.01.201331.12.2018FirstName_1024349 LastName_1024349Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut2 100 000,00 EUR
MUUSBGGG04114IKT erialade eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamine. Pilditöötlus- ja fotogrammeetria labor01.12.200430.04.2005FirstName_716059 LastName_716059Tartu Ülikool9 586,75 EUR
MUUSBGGG04114/1IKT erialade tugevdamine. GIS tarkvara AutoDesk Land 2005 rakendamine01.01.200515.05.2005FirstName_720779 LastName_720779Tartu Ülikool2 977,52 EUR
MUULBGGG06214Jägala perspektiivse väljaõppekeskuse sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnamõjude hindamine08.11.200610.12.2006FirstName_715347 LastName_715347Tartu Ülikool6 301,69 EUR
MUUSLOOM15017Kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete väljatöötamine planeeringute, maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas01.01.201531.08.2015FirstName_977640 LastName_977640Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut174 711,35 EUR
SFSF0180049s09Maastiku muutused Eestis seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega01.01.200931.12.2012FirstName_709882 LastName_709882Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond523 721,31 EUR
ETFETF5858Piiriülesed maastikud01.01.200431.12.2006FirstName_969715 LastName_969715Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut20 396,09 EUR
MUULLOOM15008, LLTOM15008Põtrade raadiokaelustamine liikumisuuringu eesmärgil E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas01.01.201530.11.2018FirstName_721777 LastName_721777; FirstName_721777 LastName_721777Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut157 800,00 EUR
MUUSBGGG04112Raamatu "Eesti maastikutüübid" kirjastamine01.01.200328.02.2005FirstName_716675 LastName_716675Tartu Ülikool5 752,05 EUR
SFSF0181788s01Ruumilisi otsustusi toetavad süsteemid maastikuväärtuste ja elukeskkonna regionaalse arengu analüüsil ning planeerimisel01.01.200131.12.2005FirstName_734818 LastName_734818Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond165 019,88 EUR
HLKHLK06-6TÜ Raamatukogu ajaloolise kaardikogu avamine ja säilitustingimuste parandamine01.01.200631.12.2008FirstName_730995 LastName_730995Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu16 678,38 EUR
ETFETF8040Urbaniseerumise mõju maastikumustrile ning asustusstruktuuri muutused Eestis01.01.200931.12.2012FirstName_1070105 LastName_1070105Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond49 689,18 EUR
MUULSVJS17051Ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava13.01.201707.06.2017FirstName_722833 LastName_722833Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Johan Skytte poliitikauuringute instituut24 800,00 EUR
MUUMLOOM09168IÜhine metoodika digitaalse kohaliku tegevuskava rakendamiseks ning selle mõju regionaalsetele digipoliitiaktele01.01.201031.12.2012FirstName_714034 LastName_714034Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond106 928,28 EUR
  • Leitud 86 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Mõisja, Kiira; Oja, Tõnu; Uuemaa, Evelyn; Hastings, Jordan T. (2017). Completeness and classification correctness of features on topographic maps: An analysis of the estonian basic map. Transactions in GIS, xxx−xxx, DOI:10.1111/tgis.12257 [_isbeingpublished].1.1.
Raud, Merlin; Mitt, Marion; Oja, Tõnu; Olt, Jüri; Orupõld, Kaja; Kikas, Timo (2017). Utilization potential of urban greening waste: Tartu case-study. Urban Forestry and Urban Greening, 21, 96−101, 10.1016/j.ufug.2016.11.014.1.1.
Mõisja, Kiira; Uuemaa, Evelyn, Oja Tõnu (2016). Integrating small-scale landscape elements into land use/cover: The impact on landscape metrics’ values. Ecological Indicators, 67, 714−722, 10.1016/j.ecolind.2016.03.033.1.1.
Kruuse, Maris, Enno, Sven-Erik; Oja, Tõnu (2016). Temporal patterns of wild boar-vehicle collisions in Estonia, at the northern limit of its range. European Journal of Wildlife Research, 62 (6), 787−791, DOI:10.1007/s10344-016-1042-9.1.1.
Anni, Kertu; Oja, Tõnu (2016). Laienevate linnade piirimuudatustest haldusreformi kontekstis. Riigikogu toimetised, 33, 125−140.1.3.
Sepp, Edgar; Oja, Tõnu; Kohv, Marko (2016). UAV-ga kogutud andmete põhjal loodud ortofoto ja reljeefimudeli täpsus. Urmas, Peterson, Tiia Lillemaa (_EditorsAbbr). Kaugseire Eestis 2016 (47−57). Tõravere 2016: Tartu Observatoorium.3.4.
Pungas-Kohv, Piret; Keskpaik, Riste; Kohv, Marko; Kull, Kalevi; Oja, Tõnu; Palang, Hannes (2015). Interpreting Estonian mires: common perceptions and changing practices. Fennia, 193 (2), 242−259, 10.11143/48089.1.1.
Reimets, R., Uuemaa, E., Oja, T., Sisas, E., Mander, Ü. (2015). Urbanization-related landscape change in space and time along spatial gradients near roads: A case study from Estonia. Landscape Research, 40 (2), 192−207.1.1.
Raud, Merlin; Kesperi, Rain; Oja, Tõnu; Olt, Jüri; Kikas, Timo (2014). Utilization of urban waste in bioethanol production: potential and technical solutions. Agronomy Research, 12 (2), 397−406.1.1.
Aunap, Raivo; Frey, Jane; Hang, Tiit; Jaagus, Jaak; Järvet, Arvo; Kalm, Volli; Kanal, Arno; Karro, Enn; Kirs, Juho; Kirsimäe, Kalle; Mander, Ülo; Mardiste, Heino; Oja, Tõnu; Peterson, Urmas; Pärtel, Meelis; Rubel, Madis; Sepp, Mait; Tuuling, Igor (2014). Üldmaateadus. Õpik kõrgkoolidele. Tartu: Eesti Loodusfoto.2.4.
Uuemaa, Evelyn; Reimets, Ramon; Oja, Tõnu; Mander, Ülo (2014). Mapping Urbanisation-related Landscape Change near Roads Using Spatial Gradients: A Case Study from Estonia. GI-FORUM, 87−90.3.1.
Reimets, Ramon; Uuemaa, Evelyn; Oja, Tõnu; Sisas, Eveli; Mander, Ülo (2013). Urbanization-related landscape change in space and time along spatial gradients near roads: A case study from Estonia. Landscape Research, 40 (2), 192−207, 10.1080/01426397.2013.773300.1.1.
Lippus, Jüri; Oja, Tõnu (2012). On conformal geospatial transformations with complex polynomials. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 61 (1), 65−70, 10.3176/proc.2012.1.09.1.1.
Rõivas, T.; Antov, D.; Oja, T.; Abel, K.; Sepp, E. (2012). Children's risks on their way to school: the example of Tallinn. In: C.A.Brebbia, S.S.Zubir (_EditorsAbbr). Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards (529−538). Wessex, UK: WIT Press. (WIT Transactions on Ecology and the Environment ; 148).3.1.
Uuemaa, Evelyn; Oja, Tõnu (2012). Valglinnastumise mõju maastikele ja selle hindamine. Eesti Loodus (44−47).6.3.
Uuemaa, E.; Roosaare, J.; Oja, T.; Mander, Ü. (2011). Analyzing the spatial structure of the Estonian landscapes: which landscape metrics are more suitable for comparing different landscapes? Estonian Journal of Ecology, 60 (1), 70−80, 10.3176/eco.2011.1.06.1.1.
Roosaare, J.; Aunap, R.; Liiber, Ü.; Mõisja, K.; Oja, T. (2011). Designing a Geoinformatics Course for Secondary Schools – A Conceptual Framework. In: Jekel T.; Koller A.; Donert K.; Vogler R. (_EditorsAbbr). Learning with GI 2011: Implementing Digital Earth in Education (138−143). Wichmann Verlag .3.4.
Mõisja, Kiira; Oja, Tõnu (2011). Quality Control of Fieldwork for Estonia&#39;s Topographic Mapping. <i>Proceedings of the 7th International Symposium on Spatial Data Quality: 7th International Symposium on Spatial Data Quality, Coimbra 12-14 October 2011.</i> _EditorsAbbr Cidália C. Fonte, Luísa M.S. Gonçalves, Gil Gonçalves. Coimbra, Portugal, 171−176.3.4.
Oja, T.; Oja, T.; Zimmermann, K. (2010). Genetic variation of Bromus hordeaceus s.l. (Bromus, Poaceae) over its core distribution range. Annales Botanici Fennici, 47 (3), 161−174.1.1.
Pungas, P.; Oja, T.; Palang, H. (2009). Adaptation of traditional places in Estonia: The case of village wooden swing sites. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, 63 (3), 191−203, 10.1080/00291950903239022.1.1.
Kluge, A.; Rõivas, T.; Antov, D.; Oja, T.; Mander, Ü. (2009). Urban movement patterns related to shopping centres - Example of Lõunakeskus in Tartu, Estonia. <i>Sustainable City V: Urban Regeneration and Sustainability : THE SUSTAINABLE CITY 2008 -Fifth International Conference on Urban Regeneration and Sustainability; Skiathos, Greece; 24-26.September 2008.</i> Wessex Institute of Techonology Press, 475−484. (WIT Transactions on Ecology and the Environment; 117).3.1.
Oja, T. (2009). CORINE Maakatte andmebaaside kasutatavusest. Mander, Ü., Uuemaa, E., Pae, T. (_EditorsAbbr). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval. (63−68). Tartu: Tartu Ülikooli geograafia instituut. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 108).3.2.
Mander, Ülo; Oja, Tõnu (2009). Tartu Ülikooli geograafia osakonna teadustöö ja kraadiõpe aastatel 2005 – 2009. Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Pae, T. (_EditorsAbbr). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval (9−19). Tartu: Tartu Ülikooli geograafia instituut. (Publicationes Instituti geographici Universitatis Tartuensis).3.2.
Oja, T. (2009). Maakasutuse muutused (ptk 7.2). Kaukver, K. (_EditorsAbbr). Keskkonnaülevaade 2009 (115−120). Tallinn: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. (Eesti Keskkond).3.3.
Oja, T. (2009). Valglinnastumine (ptk 7.3). Kaukver, K. (_EditorsAbbr). Keskkonnaülevaade 2009 (121−123). Tallinn: Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus. (Eesti Keskkond).3.3.
  • Leitud 49 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Autokasutuse muutuse mõju Tallinna liiklusele - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_691792 LastName_691792; FirstName_691792 LastName_691792Kaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Automaatne valglate ja vooluveekogude leidmine Saaremaa ja Muhu DEM mudelilt - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_630391 LastName_630391Kaitstud2005Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ecological economics as a Tool for resource Based Nature Conservation Management in Estonia - doktorikraadFirstName_637628 LastName_637628Kaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Ecological networks in Estonia - concept and applications - doktorikraadFirstName_674541 LastName_674541Kaitstud2002Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Eesti haldusüksuste muutused kaartidel 1919-1997Leida Lepikmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658073 LastName_658073Kaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Evaluation of Criteria-based Upper Secondary Geography teaching modules - doktorikraadFirstName_691801 LastName_691801; FirstName_691801 LastName_691801JuhendamiselTartu Ülikool
Food security study using remote sensing technicsdoktorikraadFirstName_691802 LastName_691802; FirstName_691802 LastName_691802JuhendamiselTartu Ülikool
Formation and assesment of landscape recreational values - doktorikraadFirstName_663114 LastName_663114; FirstName_663114 LastName_663114Kaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Halliste luha taimkatte muutustest - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_691796 LastName_691796Kaitstud2008Tartu Ülikool
Hüdroloogiline modelleerimineOlga KovalenkodoktorikraadFirstName_661713 LastName_661713JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Impact of weather and climatic fluctuations on nutrient flows in rural catchments - doktorikraadFirstName_691782 LastName_691782Kaitstud2001Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Infosüstemide kasutatavusKülli TiitsdoktorikraadFirstName_661714 LastName_661714JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Inimtegevuse intensiivust kajastavate sotsiaalmajanduslike tegurite, omandivormi ja maastikumustri seosed Eestis aastatel 1990–2010, tulevikuprognoos aastani 2020 - doktorikraadFirstName_691799 LastName_691799JuhendamiselTartu Ülikool
Jätkusuutlikkuse mõistest ja jätkusuutlikkuse hindamise protsessist Eesti ja Saksamaa linnaliste omavalitsuste näitelKristel Joonassonmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658083 LastName_658083Kaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Keskkonnahoidlikud avalikud hankedKarin Räägelmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658082 LastName_658082Kaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Keskmise ruumilise lahutusega satelliidipiltidelt tehtavate lageraiealade pindalahinnangute täpsust mõjutavad tegurid - magistrikraadFirstName_684379 LastName_684379; FirstName_684379 LastName_684379Kaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Kiigekohad Eesti maastikes - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_663116 LastName_663116; FirstName_663116 LastName_663116Kaitstud2004Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
Kodukaku, kõrvukrätsu ja händkaku levik, produktiivsus ja seosed maastikuparameetritega Laheda uurimisalalHenn Pärnametsmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658079 LastName_658079Kaitstud2004Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Korrespondentmaatriksi koostamisest transpordimudeli väljatöötamisel Eestis teostatud rakenduste baasil - magistrikraad (teaduskraad)FirstName_658072 LastName_658072Kaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Landscape preferences of local people: considerations for landscape planning in rural areas of Estonia - doktorikraadFirstName_637548 LastName_637548; FirstName_637548 LastName_637548Kaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Laste liiklusohutus ja liikluskäitumine - doktorikraadFirstName_691797 LastName_691797JuhendamiselTartu Ülikool
Looduskaitsega seotud huvikonfliktid EestisTerje Kleemannmagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658076 LastName_658076Kaitstud2002Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maa-aluste kommunikatsioonide andmehaldusKaja Loodlamagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658081 LastName_658081Kaitstud2005Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maakondliku geoinfosüsteemi loomise põhimõttedUrmas Vissemagistrikraad (teaduskraad)FirstName_658074 LastName_658074Kaitstud1998Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
Maastiku kui ressursi kasutusMonika PrededoktorikraadFirstName_661711 LastName_661711JuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Eesti kartograafiline pärandkoguTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituutFirstName_707709 LastName_707709