Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõtetele
Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõtetele, Avatud Akadeemia, FirstName_8535 LastName_8535.
Teenus
Arendus- ja koolitusteenused terviklahendusena ettevõtetele
Development and training services as compact service for companies
 • {{row.Name}}
Tallinna Ülikool on suunanud õppe- ja teadustegevuse ressursid viide fookusvaldkonda, et saavutada kooskõla ühiskonna ja majanduse vajadustega. Need on haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis ning ühiskond ja avatud valitsemine. Ettevõtete jt organisatsioonidega on meie prioriteet luua rohkem strateegilist laadi koostööd. See annab aluse rakendada ülikooli teadlasi ja oskusteavet oma pikaajalise arengu eesmärgil, äriplaani täiendamisel ja elluviimisel. Oleme valmis kaasa rääkima ettevõtte toodete ja teenuste arendamisel läbi erinevate arendus- ja koolitusprojektide, vastastikuse õpetamise ja õppimise, praktikavõimaluste tudengitele. Kombineerime TLÜ ressursse lähtuvalt ettevõtte vajadustest. Pakume koostööd innovatsiooni- ja arendusosakute ning nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute teostamisel.
Tallinn University is focusing five areas to achieve coherence with the society and the economy of Estonia. Five focus areas are: educational innovations, digital and media culture, cultural competences, healthy and sustainable lifestyle, society and open governance. Our priority is to create more strategic cooperation with companies and other organisations. It gives an opportunity to apply for knowledge, skills and experiences of researchers with a company's long-term development and business plan. We can support companies in developing new services and products through R&D and training projects, reciprocal teaching and learning, training practices for students. Open Academy together with researchers combines Tallinn University resources based on company' needs. We offer cooperation about innovation and development vouchers and smart specialisation research and development projects.
 • {{item.DisplayName}}
 • Ehitus ja kinnisvara
 • Energia
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
 • Kunstid ja vaba aeg
 • Logistika
 • Mäetööstus
 • Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus
 • Teenused ja finantseerimine
 • Tervishoid ja biotehnoloogia
 • Turism, majutus ja toitlustus
 • Töötlev tööstus
 • Veevarustus ja jäätmekäitlus
ADAPTER; Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus; Mäetööstus; Töötlev tööstus; Energia; Veevarustus ja jäätmekäitlus; Ehitus ja kinnisvara; Logistika; Turism, majutus ja toitlustus; Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; Teenused ja finantseerimine; Tervishoid ja biotehnoloogia; Kunstid ja vaba aeg
ADAPTER; Agriculture and forestry; Mining; Production; Energy; Water and waste; Construction and real estate; Logistics; Tourism and housing; ICT; Services and financing; Health and biotechnology; Creative enterprise
Tel: +372 521 2339, e-mail: avatudakadeemia@tlu.ee, koolitus@tlu.ee, avatudope@tlu.ee
Meeskond: Marek Mühlberg, Külliki Tafel-Viia, Silja Lassur, Ingrid Hindrikson, Lilian Rückenberg